Handelsbetingelser

Leverings- og handelsvilkår

Hvis du har spørgsmål til nedenstående vilkår så kontakt os på: 9320 1428 inden du bestiller! Derved undgår vi eventuelle misforståelser.

Nedenstående vilkår er i forbindelse med køb containerkørsel, afhentning af affald, køb af bigbag sække, samt køb og bestilling af bigbag afhentning. Vilkårene er dækkende for Affaldshelten ApS i forbindelse med ovenstående ydelser.

Affaldshelten ApS beskrives nedenstående som AH.

Generelle handelsbetingelser

Affaldshelten ApS er registreret indsamler af affald. Vi indsamler og transporterer affald samt rapporterer oplysningerne til affaldsdatasystemet efter miljøstyrelsens gældende regler, vi fungere primær som mægler virksomhed mellem transportkøber og transportudbyder.

Affald fra nedrivning og renovering, samt bortskaffelse af jord skal anmeldes til kommunen INDEN arbejdet påbegyndes hvis man forventer at producere over 1 ton affald samlet set over hele byggeperioden. Når dette godkendes af kommunen, udsteder de et løbenummer som en affaldstransportør skal have med sig under transporten. Det er bygherrens ansvar at gøre dette og dette er lovpligtigt. Affaldshelten kan dog gøre dette for vores kunder mod betaling, hvis det ønskes. Affald fra nybyggeri og anlægsarbejde skal ikke anmeldes.

Pr. 1. januar 2021 kan kommunerne opkræve et gebyr for flytning af jord, der er erhvervsaffald jf. Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører §18 stk. 5.

Prisen og afregningsmetode bestemmer den enkelte kommune selv. Fakturaen vil formentlig blive sendt til grundejer eller anmelder. Hvis AH modtager en sådan faktura, vil den blive viderefaktureret til kunden uden tillæg. Denne omkostning fratrækkes ikke fra nogen service som AH yder og modregnes ikke når AH laver anmeldelser af affald for kunden.

AH priser som kan ses på www.affaldshelten.dk, når du går ind på et koncept og indtaster postnummeret hvor du skal bruge servicen, disse priser er estimeret og den endelig pris vil blive sendt ved ordrebekræftelse. Hvis du ofte har behov for vores løsninger, kontakte vores salgsafdeling og høre om der er mulighed for at få en anden prisaftale. Disse ville så blive sendt til jer på en samarbejdsaftale.

Det er kundens ansvar at der er fremkommeligt til affaldet der skal hentes (uanset om det er i bigbags, i container eller løst) med en lastbil. Vejen skal være mindst 3,5 meter bred og have en frihøjde på mindst 4,5 meter, hvor der skal kranes skal frihøjden være 6 meter. Ligeledes skal vejen kunne bære vægten af en lastbil på 24 ton. Hvis ikke dette er muligt kontakt da AH inden affaldet placeres i en Junkbag eller en container bestilles.

Hvis afhentningen kræver at AH kører op på privatvej eller indkørsel, er det kundens ansvar at underlaget kan holde til lastbilens vægt. AH er ikke erstatningsansvarlig på kundens ejendom, da AH ikke er bekendt med opbygning og bæreevne på underlaget.

AH er ikke erstatningsansvarlig over for kundens direkte eller indirekte tab, som lides grundet forsinket eller manglende levering af ydelse.

Det er kundens ansvar, at der hos kommunen er søgt den nødvendige råden over vej inden AH leverer materiel. AH kan dog gøre dette for vores kunder mod betaling.

Det er kundens ansvar, at der hos kommunen er søgt den nødvendige anvisning af byggeaffaldet. AH kan dog gøre dette for vores kunder mod betaling.

I nogle tilfælde anviser kommunen affaldet til et modtageanlæg der geografisk ligger langt fra affaldets oprindelsessted. Her vil der tilkomme et transportgebyr. Spørg gerne ved bestilling om dette.

Ved køb på www.affaldshelten.dk bekræftes og godkendes disse vilkår.

Handelsbetingelser ved køb af bigbag samt afhentning af bigbag med affald

AH afhenter kun det bestilte antal bigbags. Hvis der antallet der skal afhentes forøges, så kontakt da AH, ellers tager vi kun det antal med som bestilt.

Placer ikke sække længere væk end 7 meter fra muligt standsnings-/parkeringsplads for lastbilen.

Hvis sækken er placeret længere væk end 7 meter fra mulig standsningsplads, vil sækken ikke med garanti kunne afhentes. AH beslutter om det er muligt at afhente sækken når de ankommer til afhentningsstedet og timesats debiteres jf. prisliste for ekstra arbejdet i forbindelse med dette. Der afregnes pr påbegyndte halve time.

Det er kundens ansvar at bigbag sække ikke overfyldes eller overlastes i forhold til beskrivelser på den pågældende type sæk. Ingen bigbags må fyldes med top på. Har en Junkbag overvægt eller top på kan AH opkræve ekstra afgift for afhentning.

AH har også ret til at nægte afhentning ved disse tilfælde og her debiteres for forgæves kørsel jf. prisliste.

I tilfælde af at AH skal udføre andet arbejde på pladsen end at krane sækken. F.eks. i forbindelse med oprydning omkring sækken eller lastning af løst affald debiteres timesats jf. prislisten.

Hvis der ligger løst affald ved siden af en bigbag tages dette som udgangspunkt ikke. Alt affald skal være placeret i bigbags. Hvis AH skal rydde op omkring en bigbag vil der faktureres for ekstra arbejde, informerer om dette ved bestilling. Ekstra arbejde faktureres pr påbegyndt halve time jf. prisliste.

Hvis en bigbag indeholder farligt affald, herunder også jord med klasse 4 forurening, eller elektronik, så vil der blive faktureret for behandlingsafgift og håndteringsafgift ud over AH gældende afhentningspriser.

Jord i bigbag: Bestilles en afhentning af jord i bigbags, anmelder AH transporten til kommunen. Anmeldelse af jordflytningen til kommunen er inklusiv i prisen. AH kan uden omkostninger aflyse afhentning hvis kommunen oplyser at området er klassificeret som forurenet.

Forhindres AH i at udføre en afhentning grundet manglende overholdelse af disse leverings- og handelsvilkår. Så er JB berretiget til at opkræve for forgæves kørsel jf. prisliste.

En bigbag sæk må kun benyttes 1 gang pga. sikkerhedsmæssige årsager.

I forbindelse med placering af sække på gaden eller private veje kan visse områder have særskilte regler om dette. Det er kundens ansvar at overholde disse regler og lovgivninger.

Hvis opgaven kræver andet materiel eller anden afhentningsform er det kundens ansvar at oplyse dette ved bestillingstidspunktet.

Bigbag sække er ikke AH ejendom. Kunden der køber Junkbag-sækken ejer den. Derfor står AH ikke til ansvar for afhentning af efterladte AH sække, med mindre afhentning er bestilt og godkendt af AH. Dette gælder uanset om der er affald i Junkbag sækken eller ej.

Ved afhentning af alle andre bigbags end AH egne bigbags gør vi opmærksom på at vores produktansvarsforsikring ikke gælder. Det betyder at kunden selv hæfter for eventuelle skader og alle ekstra omkostninger, herunder men ikke begrænset til, tidsforbrug, rengøring og omklassificering af andet affald på samme kørsel, som der kan opstå i forbindelse med afhentningen af andre bigbags end AH egne bigbags. Kunden hæfter for alle følgeskader og følgeomkostninger i hele transport perioden – dette gælder altså fra når AH har løftet den med kranen og helt indtil at affaldet er tippet af på sorteringsanlægget. AH kan også afvise at hente andre bigbags end AH egne bigbags hvis vi vurderer at kvaliteten er for dårlig og AH er også berettiget til at tage ekstra gebyr for fremmedbags, da ovenstående udgør en ekstra risiko for retslige komplikationer.

Handelsbetingelser ved bestilling af containere

På aftalte leverings- og afhentningstidspunkt af containere skal der afspærres areal på 3m bredt og 13m langt, pr container. Dette er kundens ansvar. Kan AH ikke levere/afhente containeren faktureres for en tømning jf. prislisten.

Container kan afbestilles indtil 24 timer før levering. Sker afbestilling senere påregnes en forgæves kørsel svarende til prisen for en levering/hjemtagelse i det pågældende postnummer.

Det er kundens ansvar at containeren ikke overlæsses (dvs. at den må ikke veje mere end tilladte max vægt OG affaldet må ikke stikke op over kanterne!). Overlæsning kan medføre at lastbilen ikke kan løfte containeren op. Alle omkostninger forbundet med omlæsning og fejlkørsel grundet dette betales af kunden.

Priser på levering og tømning/hjemtagelse af containere er ex. bortskaffelse af affald. Prisen på bortskaffelse af affaldet kan ses på www.affaldshelten.dk. Ved bestilling af containere bekræfter kunden herved at have set og læst prislisten på affaldet.

Modtagestationen der modtager affaldet har ret til at omklassificere affaldsfraktionen ved fejlsortering. Eventuelle omkostninger forbundet med fejlsortering betales af kunden. Det er udelukkende kundens ansvar at affaldet er sorteret korrekt i forhold til sorteringsguiden.

AH dækker ikke omkostinger for kunden forbundet med for sen levering/afhentning af containere.

Ved tyveri af container, brand eller hærværk opkræves en selvrisiko på op til 5.000 kr. afhængigt af skadens omfang, såfremt der ikke er tegnet en forsikring i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen.

Priser og leveringsbetingelser

Gældende priser kan ses på www.affaldshelten.dk. Priserne er dagspriser.

Når du handler med AH indgås aftaler på dansk.

AH forventer at kunne afhente bigbags inden for 3 hverdage (efter bestillingsdag), men kan ikke garantere det. Spørg evt. på bestillingstidspunktet.

Hvis du ønsker at få hentet din Junkbag på én bestemt dag eller hurtigere end 3 hverdage, så vil der blive opkrævet et tillæg for dette. Spørg gerne ved bestilling.

AH afhenter sække mellem kl. 6 og 21. Hvis anden tidsramme ønskes skal dette oplyses ved bestilling.

Omkostningen på køb af en bigbag kan IKKE fratrækkes den afhentnings pris som AH tilbyder.

I forbindelse med levering af selve bigbag sækken forventer AH at kunne levere indenfor 48 timer, dog garanteres dette ikke.

Hvis AH ved ankomst til opgaven ikke kan udføre arbejdet grundet arbejdspladsens beskaffenhed eller udefrakommende påvirkninger, debiteres kunden for de faktiske omkostninger for brugt tid inkl. kørsel til og fra opgaven.

Betalingsvilkår

Kredittjek foretages på alle kunder hos, ved større sager eller risikofyldte kunder kan AH opkræve et upfront beløb før opgaven sættes i gang.

Der er 8 dages betalingsfrist på fakturabetaling med mindre andet er angivet på fakturaen. Derefter vil rykkergebyrer tilfalde. Rykker procedure og inkasso sager foretages af eksternt inkassobureau. I et inkassoforløb skal bureauet kontaktes direkte efter modtagelsen af rykkere og lignende.

Kontokunder kan ved oprettelse af konto aftale betalingsvilkår samt betalingsmetode.

Afbestilling

Afbestilling af bigbag afhentning er gebyrfrit indtil kl 16 dagen inden afhentning. Derefter vil der faktureres 200 kr. + moms, da vores køreplan ikke kan omlægges derefter. Er ordren afgivet som ekspresordre, vil tillæg for ekspres på 200 kr. + moms også blive faktureret.

Brugte eller ubrugte bigbag købes ikke retur.

Fortrydelsesret

Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesretten er ikke gældende for erhvervsdrivende.

Fortrydelse – Tjenesteydelser

Fortrydelsesfristen løber fra den dag, aftalen blev indgået, når der er tale om tjenesteydelser (dvs. alle andre ydelser end køb af bigbag sække). Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret. Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at skrive til info@affaldshelten.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det be løb du har indbetalt til os, tilbage. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve de rimelige omkostninger, for det arbejde, der allerede er leveret.Rimelige omkostninger dækker over mandskab, lastbildrift, transport og bortskaffelse af affald. Disse priser står på www.affaldshelten.dk.

Fortrydelse af varekøb (Tomme bigbags)

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du har modtaget din vare. Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved info@affaldshelten.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til: Affaldshelten ApS

Lynæs fortvej 61 3390 Hundested

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Reklamationsret

Når du handler på affaldshelten.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret på varer købt hos os. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Du skal reklamere indenfor “rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Hvis du ikke er tilfreds med afhentningen kan du kontakte os på tlf. 93201428 eller info@affaldshelten.dk Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret på afhentning, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed og der ikke er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

For erhvervsdrivende er der kun reklamationsret i 1 år og ved udnyttelse af reklamationsretten skal der reklameres straks.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@affaldshelten.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: https://ec.europa.eu/odrEller som privatperson med bopæl i Danmark eks. forburgerklagenævnet:Forbrugerklagenævnet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

Informationer

AH kan mellem kl. 7.30-16.30 træffes på 93201428 og info@affaldshelten.dk

Diverse takser:

Hvis containeren er tungere end der er angivet max vægt, eller hvis affaldet stikker op over kanten på containeren

780kr Pr. stk Hvis containeren er overlæsset

vil det koste en forgæves kørsel

+ at der efterfølgende skal aftales

hvordan situationen løses med

evt kran grab bil på timepris

Bortskaffelse af affald – Ydelse eller gebyrårsag

Fejlsortering i forhold til sorteringsguide

Modtagestationen kan omklassificere affaldet ved fejlsortering.

Hvis der fx i en container med træ er en vaskemaskine eller tegl blander i. Så bliver hele containerens indhold klassificeret som blandet. Eller efter gældende fraktionpriser. Elektronik og hvidevarer elektronik skal sorteres helt seperat.

Tvister

Ved forbrugerkøb afgøres eventuelle tvister ved forbrugerens værneting.

Ved erhvervskøb afgøres eventuelle tvister i Københavns byret.